ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നാല് ഇതാണ്. ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മരിക്കും / Very interesting Video/Must watch

9 Просмотры
Издатель
എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ.... സമ്മതിച്ചു ????????

DISCLAIMER:
പ്രിയപ്പെട്ട viewers
S Media എന്ന ഈ ചാനലിൽ
എല്ലാ വൈറൽ വീഡിയോകളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഉള്ളത്.
ഇതിലുള്ള പല വീഡിയോകളും Youtube Guidelines പ്രകാരം
Facebook ൽ നിന്നും YouTube ൽ നിന്നും Creative commens അഥവാ Reusable പ്രകാരം Upload ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.
Категория
Популярные видео
Комментариев нет.